Jaarvergadering op 24 november

Geachte leden,

Het bestuur van AJAX-B nodigt u van harte uit voor de 89e algemene jaarvergadering op vrijdag 24 november 2023 om 20.00 uur in de kantine. De agenda is als volgt:

1) Opening door de voorzitter

2) Notulen jaarvergadering d.d. 28 oktober 2022, deze liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in het clubhuis

3) Jaarverslag seizoen 2022-2023

4) Financieel jaarverslag seizoen 2022-2023

5) Goedkeuring begroting seizoen 2023-2024

6) Afdeling jeugd, verslag seizoen 2022-2023 en huidige stand van zaken

7) Pauze

8) Sponsoring

9) Gerealiseerde/ lopende projecten

10) Programma activiteiten commissie

11) Jubileum 90 jaar

12) Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Roland Bosman en Christian Roeterink. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris melden

13) Mededelingen

14) Rondvraag

15) Sluiting

Het bestuur stelt uw aanwezigheid op prijs.

Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners