Jaarvergadering 29 oktober

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de 87ste algemene jaarvergadering van Ajax-B. Deze vindt plaats op vrijdag 29 oktober om 20:00 uur in de kantine.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen jaarvergadering d.d. 25 oktober 2019. Deze liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine.

3. Jaarverslag periode 2019/2021 door de voorzitter.

4. Financieel jaarverslag periode 2019/2021.

5. Goedkeuring begroting seizoen 2021/2022.

6. Afdeling jeugd, verslag periode 2019/2021 en huidige stand van zaken.

7. Pauze

8. Sponsoring.

9. Gerealiseerde/ lopende projecten.

10. Programma activiteitencommissie.

11. Bestuursverkiezing

                Aftredend en herkiesbaar:

                2020: Roland Bosman, Christian Roeterink

                2021: Ingrid Bosman, Hans Vreemann en Andre Hebinck

                Aftredend en niet herkiesbaar: n.v.t.

                Eventuele tegenkandidatenkunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris melden.

12. Mededelingen.

13. Rondvraag.

14. Sluiting.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid op prijs.

Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners