Agenda jaarvergadering

Het bestuur van AJAX-B nodigt alle leden van harte uit voor de 88e algemene jaarvergadering van R.K.V.V. AJAX-B op vrijdag 28 oktober 2022 om 20.00 uur in de kantine.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen jaarvergadering d.d. 29 oktober 2021.
  Deze liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter
  inzage in de kantine.
 3. Jaarverslag periode 2021/2022.
 4. Financieel jaarverslag periode 2021/2022.
 5. Goedkeuring begroting seizoen 2022/2023.
 6. Afdeling jeugd, verslagperiode 2021/2022 en huidige stand van zaken.
 7. Pauze
 8. Sponsoring.
 9. Gerealiseerde/ lopende projecten.
 10. Programma activiteitencommissie.
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Bob Marneth, Stefan Reusen
  Aftredend en niet herkiesbaar: Guido Geven
  Het bestuur draagt Dennis Brus voor als kandidaat-bestuurslid.
  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de
  vergadering bij de secretaris melden.
 12. Mededelingen.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid op prijs.

Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners